ลำดับที่ บทความ อ่าน/คร้ัง วันที่ ไฟล์ประกอบ  
  1 Present 18.03.64 สัมมนาโอกาสอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ไทย 118 18/03/2021  
  2 Presentation-การบริหารโครงการในฐานะเครื่องมือพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน-19.12.63 226 17/12/2020  
  3 รายงานพิเศษ : สายงานเศรษฐกิจ ECONTHAI-วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน....ภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจถดถอย 397 23/07/2020  
  4 Presentation-รายงานพิเศษ : ภาวะตลาดแรงงานภายใต้ภูมิทัศน์วิถีใหม่หลังวิกฤตโควิด-19 บรรยายร่วมกับ TDRI วันที่ 30 มิ.ย.63 580 02/07/2020  
  5 Present - รายงาน : โอกาสและความท้าทายการพัฒนาแรงงาน...เพื่อก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจดิจิทัล 377 22/01/2020  
  6 Presentation - สมุททานุภาพของไทย : ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแห่งชาติที่ได้จากทะเล 718 16/12/2019  
  7 การทบทวนตัวเลขการว่างงานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เป็นจริง-กระทรวงแรงงาน 25.11.62 403 22/11/2019  
  8 แรงงานกับผลกระทบจากดิสรัปทีฟเทคโนโลยี...ทางออกอยู่ตรงไหน 732 21/11/2019  
  9 สถาบันวิชาการวี-เซิร์ฟ 404 23/10/2019  
  10 นำเสนอการบรรยายพิเศษ_การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และประเมินผลโครงการ ภาครัฐ-เอกชน กพร.1 รุ่น 6 วันที่ 7.9.62 513 09/09/2019  
  11 แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาแรงงานเพื่อก้าวผ่านสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคตฯ 506 06/09/2019  
  12 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ CLMV 612 26/03/2019  
  13 มาตรฐานการทำงานเพื่อความเป็นเลิศในงานโลจิสติกส์ 559 13/03/2019  
  14 การปฏิบัติการโซ่แห่งอุปทานภายใต้เศรษฐกิจดิจิทัล PPT 716 21/11/2018  
  15 การบริหารโครงการ : เครื่องมือการพัฒนาอย่างมีแบบแผน 623 25/08/2018  
  16 การค้าและการลงทุนในเมียนมาร์ : โอกาสและความเสี่ยง Powerpoint 702 22/03/2018  
  17 ระบบโลจิสติกส์ มีผลต่อการลงทุนอย่างไร 838 25/01/2018  
  18 PPT การก้าวผ่านของธุรกิจภายใต้บริบทใหม่ทางเทคโนโลยี Transforming to Industry 4.0 966 12/06/2017  
  19 ไทยแลนด์ 4.0…การปรับตัวก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง 1190 28/04/2017  
  20 PPT การปรับตัวของธุรกิจโลจิสติกส์สู่ยุค Thailand 4.0 1051 09/03/2017  
 
ทั้งหมด 82 รายการ 1 2 3 4 5

 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com