ลำดับที่ บทความ อ่าน/คร้ัง วันที่ ไฟล์ประกอบ  
  1 Present-รายงานทางวิชาการ สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมไทยหลังวิกฤตโควิดและกลยุทธฺธุรกิจเพื่อการก้าวผ่าน 210 26/06/2021  
  2 รายงานทางวิชาการ สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมไทยหลังวิกฤตโควิดและกลยุทธฺธุรกิจเพื่อการก้าวผ่าน 314 25/06/2021  
  3 Present 18.03.64 สัมมนาโอกาสอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ไทย 230 18/03/2021  
  4 Presentation-การบริหารโครงการในฐานะเครื่องมือพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน-19.12.63 351 17/12/2020  
  5 รายงานพิเศษ : สายงานเศรษฐกิจ ECONTHAI-วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน....ภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจถดถอย 512 23/07/2020  
  6 Presentation-รายงานพิเศษ : ภาวะตลาดแรงงานภายใต้ภูมิทัศน์วิถีใหม่หลังวิกฤตโควิด-19 บรรยายร่วมกับ TDRI วันที่ 30 มิ.ย.63 730 02/07/2020  
  7 Present - รายงาน : โอกาสและความท้าทายการพัฒนาแรงงาน...เพื่อก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจดิจิทัล 475 22/01/2020  
  8 Presentation - สมุททานุภาพของไทย : ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแห่งชาติที่ได้จากทะเล 844 16/12/2019  
  9 การทบทวนตัวเลขการว่างงานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เป็นจริง-กระทรวงแรงงาน 25.11.62 513 22/11/2019  
  10 แรงงานกับผลกระทบจากดิสรัปทีฟเทคโนโลยี...ทางออกอยู่ตรงไหน 808 21/11/2019  
  11 สถาบันวิชาการวี-เซิร์ฟ 487 23/10/2019  
  12 นำเสนอการบรรยายพิเศษ_การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และประเมินผลโครงการ ภาครัฐ-เอกชน กพร.1 รุ่น 6 วันที่ 7.9.62 614 09/09/2019  
  13 แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาแรงงานเพื่อก้าวผ่านสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคตฯ 589 06/09/2019  
  14 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ CLMV 696 26/03/2019  
  15 มาตรฐานการทำงานเพื่อความเป็นเลิศในงานโลจิสติกส์ 660 13/03/2019  
  16 การปฏิบัติการโซ่แห่งอุปทานภายใต้เศรษฐกิจดิจิทัล PPT 792 21/11/2018  
  17 การบริหารโครงการ : เครื่องมือการพัฒนาอย่างมีแบบแผน 717 25/08/2018  
  18 การค้าและการลงทุนในเมียนมาร์ : โอกาสและความเสี่ยง Powerpoint 789 22/03/2018  
  19 ระบบโลจิสติกส์ มีผลต่อการลงทุนอย่างไร 935 25/01/2018  
  20 PPT การก้าวผ่านของธุรกิจภายใต้บริบทใหม่ทางเทคโนโลยี Transforming to Industry 4.0 1045 12/06/2017  
 
ทั้งหมด 84 รายการ 1 2 3 4 5

 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com