ลำดับที่ บทความ อ่าน/คร้ัง วันที่ ไฟล์ประกอบ  
  1 การบริหารโครงการในฐานะเครื่องมือพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 152 03/10/2022  
  2 ทิศทางตลาดแรงงานภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจระดับโลก 160 07/09/2022  
  3 Presentation 29.06.65 สมช.-ความท้าทายด้านเศรษฐกิจภาคทะเลในอนาคต กรณีศึกษา: โอกาสและความท้าทายการเชื่อมโยงทะเลกับเศรษฐกิจของประเทศ...ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง 330 01/07/2022  
  4 presentation ศักยภาพและความท้าทาย สมุททานุภาพเศรษฐกิจของไทย-15.12.64 453 13/12/2021  
  5 Present-รายงานทางวิชาการ สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมไทยหลังวิกฤตโควิดและกลยุทธฺธุรกิจเพื่อการก้าวผ่าน 651 26/06/2021  
  6 รายงานทางวิชาการ สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมไทยหลังวิกฤตโควิดและกลยุทธฺธุรกิจเพื่อการก้าวผ่าน 764 25/06/2021  
  7 Present 18.03.64 สัมมนาโอกาสอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ไทย 595 18/03/2021  
  8 Presentation-การบริหารโครงการในฐานะเครื่องมือพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน-19.12.63 721 17/12/2020  
  9 รายงานพิเศษ : สายงานเศรษฐกิจ ECONTHAI-วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน....ภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจถดถอย 857 23/07/2020  
  10 Presentation-รายงานพิเศษ : ภาวะตลาดแรงงานภายใต้ภูมิทัศน์วิถีใหม่หลังวิกฤตโควิด-19 บรรยายร่วมกับ TDRI วันที่ 30 มิ.ย.63 1099 02/07/2020  
  11 Present - รายงาน : โอกาสและความท้าทายการพัฒนาแรงงาน...เพื่อก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจดิจิทัล 828 22/01/2020  
  12 Presentation - สมุททานุภาพของไทย : ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแห่งชาติที่ได้จากทะเล 1194 16/12/2019  
  13 การทบทวนตัวเลขการว่างงานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เป็นจริง-กระทรวงแรงงาน 25.11.62 820 22/11/2019  
  14 แรงงานกับผลกระทบจากดิสรัปทีฟเทคโนโลยี...ทางออกอยู่ตรงไหน 1131 21/11/2019  
  15 สถาบันวิชาการวี-เซิร์ฟ 797 23/10/2019  
  16 นำเสนอการบรรยายพิเศษ_การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และประเมินผลโครงการ ภาครัฐ-เอกชน กพร.1 รุ่น 6 วันที่ 7.9.62 943 09/09/2019  
  17 แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาแรงงานเพื่อก้าวผ่านสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคตฯ 887 06/09/2019  
  18 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ CLMV 1069 26/03/2019  
  19 มาตรฐานการทำงานเพื่อความเป็นเลิศในงานโลจิสติกส์ 1012 13/03/2019  
  20 การปฏิบัติการโซ่แห่งอุปทานภายใต้เศรษฐกิจดิจิทัล PPT 1180 21/11/2018  
 
ทั้งหมด 88 รายการ 1 2 3 4 5

 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com