ลำดับที่ บทความ อ่าน/คร้ัง วันที่ ไฟล์ประกอบ  
  1 การสังเคราะห์หลักการคิดด้วยการใช้แนวทางแบบโยนิโสมนสิการฯ 104 26/02/2024  
  2 กระบวนการคิดและการตัด สินใจ...กุญแจแห่งความสำเร็จของนักบริหาร 154 15/01/2024  
  3 สมุททานุภาพเศรษฐกิจของไทย 187 29/11/2023  
  4 การบริหารธุรกิจและคนในองค์กร ภายใต้การเปลี่ยนแปลง 231 26/04/2023  
  5 การบริหารโครงการในฐานะเครื่องมือพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 464 03/10/2022  
  6 ทิศทางตลาดแรงงานภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจระดับโลก 558 07/09/2022  
  7 Presentation 29.06.65 สมช.-ความท้าทายด้านเศรษฐกิจภาคทะเลในอนาคต กรณีศึกษา: โอกาสและความท้าทายการเชื่อมโยงทะเลกับเศรษฐกิจของประเทศ...ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง 686 01/07/2022  
  8 presentation ศักยภาพและความท้าทาย สมุททานุภาพเศรษฐกิจของไทย-15.12.64 743 13/12/2021  
  9 Present-รายงานทางวิชาการ สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมไทยหลังวิกฤตโควิดและกลยุทธฺธุรกิจเพื่อการก้าวผ่าน 938 26/06/2021  
  10 รายงานทางวิชาการ สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมไทยหลังวิกฤตโควิดและกลยุทธฺธุรกิจเพื่อการก้าวผ่าน 1057 25/06/2021  
  11 Present 18.03.64 สัมมนาโอกาสอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ไทย 852 18/03/2021  
  12 Presentation-การบริหารโครงการในฐานะเครื่องมือพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน-19.12.63 975 17/12/2020  
  13 รายงานพิเศษ : สายงานเศรษฐกิจ ECONTHAI-วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน....ภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจถดถอย 1088 23/07/2020  
  14 Presentation-รายงานพิเศษ : ภาวะตลาดแรงงานภายใต้ภูมิทัศน์วิถีใหม่หลังวิกฤตโควิด-19 บรรยายร่วมกับ TDRI วันที่ 30 มิ.ย.63 1354 02/07/2020  
  15 Present - รายงาน : โอกาสและความท้าทายการพัฒนาแรงงาน...เพื่อก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจดิจิทัล 1082 22/01/2020  
  16 Presentation - สมุททานุภาพของไทย : ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแห่งชาติที่ได้จากทะเล 1454 16/12/2019  
  17 การทบทวนตัวเลขการว่างงานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เป็นจริง-กระทรวงแรงงาน 25.11.62 1062 22/11/2019  
  18 แรงงานกับผลกระทบจากดิสรัปทีฟเทคโนโลยี...ทางออกอยู่ตรงไหน 1375 21/11/2019  
  19 สถาบันวิชาการวี-เซิร์ฟ 1053 23/10/2019  
  20 นำเสนอการบรรยายพิเศษ_การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และประเมินผลโครงการ ภาครัฐ-เอกชน กพร.1 รุ่น 6 วันที่ 7.9.62 1174 09/09/2019  
 
ทั้งหมด 92 รายการ 1 2 3 4 5

 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com