ลำดับที่ บทความ อ่าน/คร้ัง วันที่ ไฟล์ประกอบ  
  1 presentation ศักยภาพและความท้าทาย สมุททานุภาพเศรษฐกิจของไทย-15.12.64 170 13/12/2021  
  2 Present-รายงานทางวิชาการ สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมไทยหลังวิกฤตโควิดและกลยุทธฺธุรกิจเพื่อการก้าวผ่าน 378 26/06/2021  
  3 รายงานทางวิชาการ สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมไทยหลังวิกฤตโควิดและกลยุทธฺธุรกิจเพื่อการก้าวผ่าน 497 25/06/2021  
  4 Present 18.03.64 สัมมนาโอกาสอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ไทย 360 18/03/2021  
  5 Presentation-การบริหารโครงการในฐานะเครื่องมือพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน-19.12.63 496 17/12/2020  
  6 รายงานพิเศษ : สายงานเศรษฐกิจ ECONTHAI-วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน....ภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจถดถอย 657 23/07/2020  
  7 Presentation-รายงานพิเศษ : ภาวะตลาดแรงงานภายใต้ภูมิทัศน์วิถีใหม่หลังวิกฤตโควิด-19 บรรยายร่วมกับ TDRI วันที่ 30 มิ.ย.63 873 02/07/2020  
  8 Present - รายงาน : โอกาสและความท้าทายการพัฒนาแรงงาน...เพื่อก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจดิจิทัล 611 22/01/2020  
  9 Presentation - สมุททานุภาพของไทย : ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแห่งชาติที่ได้จากทะเล 977 16/12/2019  
  10 การทบทวนตัวเลขการว่างงานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เป็นจริง-กระทรวงแรงงาน 25.11.62 628 22/11/2019  
  11 แรงงานกับผลกระทบจากดิสรัปทีฟเทคโนโลยี...ทางออกอยู่ตรงไหน 942 21/11/2019  
  12 สถาบันวิชาการวี-เซิร์ฟ 600 23/10/2019  
  13 นำเสนอการบรรยายพิเศษ_การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และประเมินผลโครงการ ภาครัฐ-เอกชน กพร.1 รุ่น 6 วันที่ 7.9.62 728 09/09/2019  
  14 แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาแรงงานเพื่อก้าวผ่านสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคตฯ 692 06/09/2019  
  15 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ CLMV 844 26/03/2019  
  16 มาตรฐานการทำงานเพื่อความเป็นเลิศในงานโลจิสติกส์ 772 13/03/2019  
  17 การปฏิบัติการโซ่แห่งอุปทานภายใต้เศรษฐกิจดิจิทัล PPT 959 21/11/2018  
  18 การบริหารโครงการ : เครื่องมือการพัฒนาอย่างมีแบบแผน 847 25/08/2018  
  19 การค้าและการลงทุนในเมียนมาร์ : โอกาสและความเสี่ยง Powerpoint 908 22/03/2018  
  20 ระบบโลจิสติกส์ มีผลต่อการลงทุนอย่างไร 1039 25/01/2018  
 
ทั้งหมด 85 รายการ 1 2 3 4 5

 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com