ลำดับที่ ชื่อหนังสือ อ่าน  
  1 กรอบแนวทางการปฏิรูปการเกษตรผลิตภัณฑ์แปรรูปและการตลาด 1050  
  2 AEC...ศักยภาพในการแข่งขันของจังหวัดและการเตรียมพร้อมเพื่อให้เข้าถึงโอกาสของจังหวัดเพชรบูรณ์ 1137  
  3 แนวทางการปฏิรูปคืนความสุขให้กับคนในชาติ (เพื่อนำเสนอ คสช.) 1118  
  4 รายงานการศึกษาและข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิรูปเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 1429  
  5 รายงานการศึกษาและและข้อเสนอแนะแนวทางการช่วยเหลือและพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม 1119  
  6 โอกาสหรือความท้าทายของการเข้าสู่เออีซี 1078  
  7 ความเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบวิกฤติการเมืองในประเทศ 1217  
  8 รายงานการศึกษาแนวทางการพัฒนายางพารากรณีศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม 1289  
  9 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยโซ่แห่งคุณค่า 1588  
  10 รายงานการศึกษาแนวทางการปฏิรูปเศรษฐกิจ หลังข้ามผ่านวิกฤตการเมือง 1159  
 
ทั้งหมด 14 รายการ 1 2

 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com