ลำดับที่ บทความ อ่าน/คร้ัง วันที่ ไฟล์ประกอบ  
  1 กุญแจแห่งความสาเร็จของการบริหารองค์กร ภายใต้ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ ปีพ.ศ.2566 25 27/01/2023  
  2 สมุททานุภาพเศรษฐกิจของไทย....ศักยภาพและความท้าทาย 113 14/12/2022  
  3 ทิศทางเศรษฐกิจ-ตลาดแรงงาน ปี 2566 และการบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์ฯ (หลักสูตร Young FDI) 75 23/11/2022  
  4 ทิศทางเศรษฐกิจ-ตลาดแรงงาน ปี 2566 และการบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์ฯ (หลักสูตรการบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์) 83 23/11/2022  
  5 จิตสำนึกทางบวกเพื่อการบริหารธุรกิจ 95 08/11/2022  
  6 การบริหารโครงการในฐานะเครื่องมือพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 152 03/10/2022  
  7 การบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์ สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่... 153 13/09/2022  
  8 การบริหารค่าจ้างและผลิตภาพแรงงาน.......เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันอย่างยั่งยืน 152 13/09/2022  
  9 ทิศทางตลาดแรงงานภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจระดับโลก 160 07/09/2022  
  10 Presentation 29.06.65 สมช.-ความท้าทายด้านเศรษฐกิจภาคทะเลในอนาคต กรณีศึกษา: โอกาสและความท้าทายการเชื่อมโยงทะเลกับเศรษฐกิจของประเทศ...ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง 330 01/07/2022  
  11 Present 23.03.65 รายงานวิเคราะห์ High-Speed Train Dynamic: China South Reginal Rail Silk Road 324 21/03/2022  
  12 Present-รายงานทางวิชาการ สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมไทยหลังวิกฤตโควิดและกลยุทธฺธุรกิจเพื่อการก้าวผ่าน 651 26/06/2021  
  13 Presentation-การบริหารโครงการในฐานะเครื่องมือพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน-19.12.63 721 17/12/2020  
  14 Presentation-องค์ประกอบทฤษฎีสมุททานุภาพของไทย 886 01/12/2020  
  15 Presentation- รายงานโลจิสติกส์ : เส้นทางรถไฟไทย-ลาว-จีน...ความท้าทายของโอกาสและผลกระทบในการเข้าถึงการเป็นห่วงโซ่อุปทานจีน 694 13/11/2020  
  16 รายงานพิเศษ : สายงานเศรษฐกิจ ECONTHAI-วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน....ภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจถดถอย 857 23/07/2020  
  17 Presentation-รายงานพิเศษ : ภาวะตลาดแรงงานภายใต้ภูมิทัศน์วิถีใหม่หลังวิกฤตโควิด-19 บรรยายร่วมกับ TDRI วันที่ 30 มิ.ย.63 1099 02/07/2020  
  18 Presentation : ผลกระทบการปรับตัวตลาดแรงงานหลังโควิด-19 กรณีศึกษาแรงงานตอนต้น 839 29/05/2020  
  19 Present - รายงาน : โอกาสและความท้าทายการพัฒนาแรงงาน...เพื่อก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจดิจิทัล 828 22/01/2020  
  20 Presentation - สมุททานุภาพของไทย : ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแห่งชาติที่ได้จากทะเล 1194 16/12/2019  
 
ทั้งหมด 119 รายการ 1 2 3 4 5 6

 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com