ลำดับที่ บทความ อ่าน/คร้ัง วันที่ ไฟล์ประกอบ  
  1 ความท้าทายของภาคอุตสาหกรรมและความจำเป็นในการใช้พลังงานที่ยั่งยืน 74 20/07/2023  
  2 ทักษะการสื่อสารและการถ่ายทอดความรู้ในองค์กรและสาธารณะ 194 27/03/2023  
  3 กุญแจแห่งความสาเร็จของการบริหารองค์กร ภายใต้ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ ปีพ.ศ.2566 173 27/01/2023  
  4 สมุททานุภาพเศรษฐกิจของไทย....ศักยภาพและความท้าทาย 285 14/12/2022  
  5 ทิศทางเศรษฐกิจ-ตลาดแรงงาน ปี 2566 และการบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์ฯ (หลักสูตร Young FDI) 221 23/11/2022  
  6 ทิศทางเศรษฐกิจ-ตลาดแรงงาน ปี 2566 และการบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์ฯ (หลักสูตรการบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์) 243 23/11/2022  
  7 จิตสำนึกทางบวกเพื่อการบริหารธุรกิจ 251 08/11/2022  
  8 การบริหารโครงการในฐานะเครื่องมือพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 309 03/10/2022  
  9 การบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์ สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่... 299 13/09/2022  
  10 การบริหารค่าจ้างและผลิตภาพแรงงาน.......เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันอย่างยั่งยืน 296 13/09/2022  
  11 ทิศทางตลาดแรงงานภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจระดับโลก 339 07/09/2022  
  12 Presentation 29.06.65 สมช.-ความท้าทายด้านเศรษฐกิจภาคทะเลในอนาคต กรณีศึกษา: โอกาสและความท้าทายการเชื่อมโยงทะเลกับเศรษฐกิจของประเทศ...ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง 502 01/07/2022  
  13 Present 23.03.65 รายงานวิเคราะห์ High-Speed Train Dynamic: China South Reginal Rail Silk Road 464 21/03/2022  
  14 Present-รายงานทางวิชาการ สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมไทยหลังวิกฤตโควิดและกลยุทธฺธุรกิจเพื่อการก้าวผ่าน 791 26/06/2021  
  15 Presentation-การบริหารโครงการในฐานะเครื่องมือพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน-19.12.63 844 17/12/2020  
  16 Presentation-องค์ประกอบทฤษฎีสมุททานุภาพของไทย 1003 01/12/2020  
  17 Presentation- รายงานโลจิสติกส์ : เส้นทางรถไฟไทย-ลาว-จีน...ความท้าทายของโอกาสและผลกระทบในการเข้าถึงการเป็นห่วงโซ่อุปทานจีน 817 13/11/2020  
  18 รายงานพิเศษ : สายงานเศรษฐกิจ ECONTHAI-วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน....ภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจถดถอย 973 23/07/2020  
  19 Presentation-รายงานพิเศษ : ภาวะตลาดแรงงานภายใต้ภูมิทัศน์วิถีใหม่หลังวิกฤตโควิด-19 บรรยายร่วมกับ TDRI วันที่ 30 มิ.ย.63 1224 02/07/2020  
  20 Presentation : ผลกระทบการปรับตัวตลาดแรงงานหลังโควิด-19 กรณีศึกษาแรงงานตอนต้น 963 29/05/2020  
 
ทั้งหมด 121 รายการ 1 2 3 4 5 6 7

 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com