ลำดับที่ บทความ อ่าน/คร้ัง วันที่ ไฟล์ประกอบ  
  1 การบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์ สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่... 19 13/09/2022  
  2 การบริหารค่าจ้างและผลิตภาพแรงงาน.......เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันอย่างยั่งยืน 21 13/09/2022  
  3 ทิศทางตลาดแรงงานภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจระดับโลก 30 07/09/2022  
  4 Presentation 29.06.65 สมช.-ความท้าทายด้านเศรษฐกิจภาคทะเลในอนาคต กรณีศึกษา: โอกาสและความท้าทายการเชื่อมโยงทะเลกับเศรษฐกิจของประเทศ...ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง 182 01/07/2022  
  5 Present 23.03.65 รายงานวิเคราะห์ High-Speed Train Dynamic: China South Reginal Rail Silk Road 189 21/03/2022  
  6 Present-รายงานทางวิชาการ สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมไทยหลังวิกฤตโควิดและกลยุทธฺธุรกิจเพื่อการก้าวผ่าน 503 26/06/2021  
  7 Presentation-การบริหารโครงการในฐานะเครื่องมือพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน-19.12.63 602 17/12/2020  
  8 Presentation-องค์ประกอบทฤษฎีสมุททานุภาพของไทย 752 01/12/2020  
  9 Presentation- รายงานโลจิสติกส์ : เส้นทางรถไฟไทย-ลาว-จีน...ความท้าทายของโอกาสและผลกระทบในการเข้าถึงการเป็นห่วงโซ่อุปทานจีน 590 13/11/2020  
  10 รายงานพิเศษ : สายงานเศรษฐกิจ ECONTHAI-วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน....ภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจถดถอย 759 23/07/2020  
  11 Presentation-รายงานพิเศษ : ภาวะตลาดแรงงานภายใต้ภูมิทัศน์วิถีใหม่หลังวิกฤตโควิด-19 บรรยายร่วมกับ TDRI วันที่ 30 มิ.ย.63 988 02/07/2020  
  12 Presentation : ผลกระทบการปรับตัวตลาดแรงงานหลังโควิด-19 กรณีศึกษาแรงงานตอนต้น 732 29/05/2020  
  13 Present - รายงาน : โอกาสและความท้าทายการพัฒนาแรงงาน...เพื่อก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจดิจิทัล 717 22/01/2020  
  14 Presentation - สมุททานุภาพของไทย : ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแห่งชาติที่ได้จากทะเล 1075 16/12/2019  
  15 การทบทวนตัวเลขการว่างงานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เป็นจริง-กระทรวงแรงงาน 25.11.62 714 22/11/2019  
  16 การก้าวผ่านโซ่อุปทานโลจิสติกส์ ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 755 30/08/2019  
  17 ปัจจัยสนับสนุนโครงการท่าเรือบก อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น-นำเสนอ 762 21/05/2019  
  18 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ CLMV 949 26/03/2019  
  19 อุตสาหกรรมพาณิชย์นาวีผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (สกว) PPT 875 30/01/2019  
  20 การปฏิบัติการโซ่แห่งอุปทานภายใต้เศรษฐกิจดิจิทัล PPT 1069 21/11/2018  
 
ทั้งหมด 113 รายการ 1 2 3 4 5 6

 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com