การบริหารธุรกิจและคนในองค์กร ภายใต้การเปลี่ยนแปลงFile : 28.04.66 การบริหารธุรกิจและภายใต้การฟื้นตัวฯ ECON.pdf

  บทความ อ่าน/คร้ัง วันที่ ไฟล์ประกอบ  
  การบริหารธุรกิจและคนในองค์กร ภายใต้การเปลี่ยนแปลง 31 26/04/2023  
  ทักษะการสื่อสารและการถ่ายทอดความรู้ในองค์กรและสาธารณะ 105 27/03/2023  
  กุญแจแห่งความสาเร็จของการบริหารองค์กร ภายใต้ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ ปีพ.ศ.2566 106 27/01/2023  
  สมุททานุภาพเศรษฐกิจของไทย....ศักยภาพและความท้าทาย 213 14/12/2022  
  ทิศทางเศรษฐกิจ-ตลาดแรงงาน ปี 2566 และการบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์ฯ (หลักสูตร Young FDI) 156 23/11/2022  
  ทิศทางเศรษฐกิจ-ตลาดแรงงาน ปี 2566 และการบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์ฯ (หลักสูตรการบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์) 174 23/11/2022  
  จิตสำนึกทางบวกเพื่อการบริหารธุรกิจ 177 08/11/2022  
  การบริหารโครงการในฐานะเครื่องมือพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 241 03/10/2022  
  การบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์ สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่... 231 13/09/2022  
  การบริหารค่าจ้างและผลิตภาพแรงงาน.......เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันอย่างยั่งยืน 233 13/09/2022  
 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com