กระบวนการคิดและการตัด สินใจ...กุญแจแห่งความสำเร็จของนักบริหารFile : Powerpoint-Thinking _ Decisioning for Key Achievement 12.01.67.pdf

  บทความ อ่าน/คร้ัง วันที่ ไฟล์ประกอบ  
  กระบวนการคิดและการตัด สินใจ...กุญแจแห่งความสำเร็จของนักบริหาร 67 15/01/2024  
  สมุททานุภาพเศรษฐกิจของไทย 104 29/11/2023  
  การพัฒนาแรงงานของชาติเพื่อความยั่งยืน_powerpoint 84 01/11/2023  
  ความท้าทายของภาคอุตสาหกรรมและความจำเป็นในการใช้พลังงานที่ยั่งยืน 151 20/07/2023  
  การบริหารธุรกิจและคนในองค์กร ภายใต้การเปลี่ยนแปลง 172 26/04/2023  
  ทักษะการสื่อสารและการถ่ายทอดความรู้ในองค์กรและสาธารณะ 346 27/03/2023  
  กุญแจแห่งความสาเร็จของการบริหารองค์กร ภายใต้ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ ปีพ.ศ.2566 252 27/01/2023  
  สมุททานุภาพเศรษฐกิจของไทย....ศักยภาพและความท้าทาย 437 14/12/2022  
  ทิศทางเศรษฐกิจ-ตลาดแรงงาน ปี 2566 และการบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์ฯ (หลักสูตร Young FDI) 310 23/11/2022  
  ทิศทางเศรษฐกิจ-ตลาดแรงงาน ปี 2566 และการบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์ฯ (หลักสูตรการบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์) 332 23/11/2022  
 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com