ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและขนส่งรายสาขา


ของกระทรวงคมนาคม


       สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้มีส่วนร่วมให้ความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะในโครงการศึกษาจัดทำแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร ซึ่งกระทรวงการคลังจะทำเป็นแผนแม่บทระยะเวลา 10 ปี ระหว่าง 2554 – 2563 โดย Transport Master Plan ของกระทรวงคมนาคมมีเป้าประสงค์หลักดังนี้


1.      ไทยเป็นศูนย์กลางขนส่งอาเซียน (Hub)

2.      ขนส่งมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชน (Connectivity)

3.      ปลอดภัย (Safety)

4.      ประหยัดและสะอาด(Energy and Environment)

5.      เข้าถึงการขนส่งสาธารณะทั่วถึงและเท่าเทียม (Accessibility)

6.      คล่องตัวในการเดินทาง (Mobility)

จากข้างต้น สอท. ได้มีการเสนอแนะให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านการขนส่ง ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงการกำหนดเป้าประสงค์ด้านประสิทธิภาพของการอำนวยความสะดวกทางการค้า และการขนส่งที่สามารถเชื่อมโยงรองรับโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานรัฐทั้งในด้าน แผน, เป้าหมาย, งบประมาณและตัวชี้วัด แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจรที่ สนข. ยังอยู่ในระหว่างการจัดทำ ซึ่งมารายละเอียดดังต่อไปนี้


****อ่านเพิ่มเติมคลิกLink ด้านล่าง****

เอกสานี้เป็นส่ว่นหนึ่งของเอกสารประกอบการบรรยาย

ยุทธศาสตร์ระบบโลจิสติกส์ประเทศไทย

หลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย รุ่นที่ 29

ณ ห้องบรรยายรวม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

วันที่ 12 ตุลาคม 2553


" />
       
 

ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและขนส่งรายสาขา Share


ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและขนส่งรายสาขา


ของกระทรวงคมนาคม


       สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้มีส่วนร่วมให้ความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะในโครงการศึกษาจัดทำแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร ซึ่งกระทรวงการคลังจะทำเป็นแผนแม่บทระยะเวลา 10 ปี ระหว่าง 2554 – 2563 โดย Transport Master Plan ของกระทรวงคมนาคมมีเป้าประสงค์หลักดังนี้


1.      ไทยเป็นศูนย์กลางขนส่งอาเซียน (Hub)

2.      ขนส่งมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชน (Connectivity)

3.      ปลอดภัย (Safety)

4.      ประหยัดและสะอาด(Energy and Environment)

5.      เข้าถึงการขนส่งสาธารณะทั่วถึงและเท่าเทียม (Accessibility)

6.      คล่องตัวในการเดินทาง (Mobility)

จากข้างต้น สอท. ได้มีการเสนอแนะให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านการขนส่ง ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงการกำหนดเป้าประสงค์ด้านประสิทธิภาพของการอำนวยความสะดวกทางการค้า และการขนส่งที่สามารถเชื่อมโยงรองรับโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานรัฐทั้งในด้าน แผน, เป้าหมาย, งบประมาณและตัวชี้วัด แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจรที่ สนข. ยังอยู่ในระหว่างการจัดทำ ซึ่งมารายละเอียดดังต่อไปนี้


****อ่านเพิ่มเติมคลิกLink ด้านล่าง****

เอกสานี้เป็นส่ว่นหนึ่งของเอกสารประกอบการบรรยาย

ยุทธศาสตร์ระบบโลจิสติกส์ประเทศไทย

หลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย รุ่นที่ 29

ณ ห้องบรรยายรวม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

วันที่ 12 ตุลาคม 2553ไฟล์ประกอบ : ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและขนส่งรายสาขา.pdf
อ่าน : 2278 ครั้ง
วันที่ : 11/10/2010

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com