คอร์รัปชั่นต้นเหตุสังคมเหลื่อมล้ำ Share


คอร์รัปชั่นต้นเหตุสังคมเหลื่อมล้ำขอนแก่น - นายธนิต โสรัตน์ รองประธานคณะทำงานเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ประเทศไทยมีคนจนจำนวน 7.5 ล้านคน ปัจจุบันกลับเพิ่มขึ้นเป็น 10.9 ล้านคน ซึ่งการที่รัฐเติมเงินเข้าไปให้ในโครงการประชานิยมต่างๆ น่าจะทำให้คนจนลดลง แต่ปรากฏว่ากลับเพิ่มขึ้น ภาคอุตสาหกรรมขาดแคลนแรงงานจำนวนมากถึง 4.5 ล้านคน ต้องนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ส�งผลต�อคนจนซึ่งมีรายได้ต่ำกว่า 20,000 บาท/ปี จำนวนกว่า 10 ล้านคน

สิ่งที่ประเทศไทยเผชิญอยู่คือความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้จะต้องมีการปฏิรูปประเทศ มีการกระจายรายได้ของคนในประเทศ เพื่อลดความยากจนของคนในประเทศไม่ให้เกิดปัญหาอย่างเช่นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา สิ่งที่ต้องแก้ได้แก่ การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น หากยังมีการคอร์รัปชั่นกันอยู่ ปัญหาความยากจนก็แก้ไม่ได้ ประการต่อมาคือการปฏิรูปเศรษฐกิจ การปฏิรูปโครงสร้างภาษีเพื่อลดช่องว่างของคนรวยและคนจน การปฏิรูปการเมือง โดยการกระจายอำนาจจะเป็นการเปิดโอกาสให้คนจนมีสิทธิเท่าเทียมกันในสังคม มีการกระจายรายได้สู่ประชาชนส่วนใหญ่ ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง

 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ปีที่ 21 ฉบับที่ 7752 ข่าวสดรายวันอ่าน : 1250 ครั้ง
วันที่ : 29/02/2012

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com