AEC…ศักยภาพไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Shareไฟล์ประกอบ : AEC เขตเศรษฐกิจใหม่ การเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแแปลงภายใต้การค้าระหว่างประเทศรูปแบบใหม่.ppt
อ่าน : 1455 ครั้ง
วันที่ : 03/03/2015

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com