ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่าเรือและ Landbridge

ความสำคัญของชายฝั่งทะเลไทยต่อการเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลก

เศรษฐกิจของประเทศไทยผูกติดกับบริบทการค้าโลกถึงร้อยละ 120 ต่อ GDP โดยตัวเลขการส่งออกของปี 2553 คาดว่าจะมีตัวเลขสูงถึง 5.762 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.34 ของ GDP ขณะที่การนำเข้ามีสัดส่วนอยู่ใน GDP ประมาณร้อยละ 58.80 จะเห็นได้ว่า สัดส่วนการค้าระหว่างประเทศของไทย มีความสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับภาคเกษตร ร้อยละ 10 ภาคการท่องเที่ยว ร้อยละ 6.75 ภาคการลงทุน ร้อยละ 9.03 การใช้จ่ายงบประมาณร้อยละ 23.6 และการบริโภคภายในร้อยละ 54 ทั้งนี้ การค้าระหว่างประเทศในปริมาณที่สูง ทำให้ประเทศไทยพึ่งพิงอุตสาหกรรมการส่งออก โดยสินค้าส่งออกของไทยหลายรายการถือเป็น Top Ten ของโลก เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ เครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ ผลิตภัณฑ์อาหารเกษตรแปรรูป ผลิตภัณฑ์ประเภทพลาสติก ฯลฯ อุตสาหกรรมเหล่านี้มีแรงงานอยู่รวมกันกว่า 23 ล้านคน ขณะที่ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรกว่าร้อยละ 40 ก็ล้วนผลิตเพื่อการส่งออกไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

โดย ดร.ธนิต โสรัตน์

รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

28 มิถุนายน 2553


" />
       
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่าเรือและ Landbridge Share


ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่าเรือและ Landbridge

ความสำคัญของชายฝั่งทะเลไทยต่อการเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลก

เศรษฐกิจของประเทศไทยผูกติดกับบริบทการค้าโลกถึงร้อยละ 120 ต่อ GDP โดยตัวเลขการส่งออกของปี 2553 คาดว่าจะมีตัวเลขสูงถึง 5.762 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.34 ของ GDP ขณะที่การนำเข้ามีสัดส่วนอยู่ใน GDP ประมาณร้อยละ 58.80 จะเห็นได้ว่า สัดส่วนการค้าระหว่างประเทศของไทย มีความสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับภาคเกษตร ร้อยละ 10 ภาคการท่องเที่ยว ร้อยละ 6.75 ภาคการลงทุน ร้อยละ 9.03 การใช้จ่ายงบประมาณร้อยละ 23.6 และการบริโภคภายในร้อยละ 54 ทั้งนี้ การค้าระหว่างประเทศในปริมาณที่สูง ทำให้ประเทศไทยพึ่งพิงอุตสาหกรรมการส่งออก โดยสินค้าส่งออกของไทยหลายรายการถือเป็น Top Ten ของโลก เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ เครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ ผลิตภัณฑ์อาหารเกษตรแปรรูป ผลิตภัณฑ์ประเภทพลาสติก ฯลฯ อุตสาหกรรมเหล่านี้มีแรงงานอยู่รวมกันกว่า 23 ล้านคน ขณะที่ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรกว่าร้อยละ 40 ก็ล้วนผลิตเพื่อการส่งออกไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

โดย ดร.ธนิต โสรัตน์

รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

28 มิถุนายน 2553ไฟล์ประกอบ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่าเรือและ Landbridge.pdf
อ่าน : 2679 ครั้ง
วันที่ : 06/07/2010

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com