PPT ครึ่งปีของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ... (AEC) ประกอบการบรรยาย “TU Asean Forum” Shareไฟล์ประกอบ : ครึ่งปีของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน.ppt
อ่าน : 1323 ครั้ง
วันที่ : 16/07/2016

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com