AEC โอกาสและความท้าทายของธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ Shareไฟล์ประกอบ : การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรฐกิจอาเซียน.doc
อ่าน : 1259 ครั้ง
วันที่ : 10/02/2016

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com