ตำแหน่งปัจจุบัน

 1. ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท V-SERVE GROUP (ก่อตั้งพ.ศ.2526)
 2. ประธานคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติชุดที่ 20 กระทรวงแรงงาน
 3. ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 4. รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย “ECONTHAI”
 5. คณะทำงานด้านความมั่นคง ภายใต้คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและจัดการความรู้
  เพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
 6. อาจารย์บรรยายพิเศษด้านเศรษฐกิจ-โลจิสติกส์และการบริหารองค์กรให้กับภาครัฐ-เอกชน
 7. บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2020 (มสวท.)
 8. ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ “SHAWPAT”
 9. รองประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน
 10. ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย “PMAT”
 11. กรรมการสภาการยางแห่งประเทศไทย
 12. ที่ปรึกษาสมาคมนักวิชาการยางและถุงมือยาง

     ตำแหน่งในอดีต

 1. รองสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติชุดที่ 18 กระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2559-2563)
 2. เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจ-การเกษตร สภาปฏิรูปขับเคลื่อนประเทศไทย (สปท.) พ.ศ. 2559-2560
 3. เลขานุการและโฆษก อนุกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตรสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) พ.ศ. 2557-2558
 4. รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สายงานเศรษฐกิจและโลจิสติกส์ พ.ศ. 2552-2557
 5. ประธานสภาธุรกิจภูมิภาคประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) พ.ศ. 2552-2557
 6. กรรมการในคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) พ.ศ. 2552-2557
 7. สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและรองประธานคณะทำงานเศรษฐกิจมหาภาค การเงิน การคลัง พ.ศ. 2553-2557
 8. กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) พ.ศ.2551-2554
 9. คณะกรรมการโลจิสติกส์แห่งชาติและที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ (นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี) พ.ศ. 2551-2554
 10. ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอนุรักษ์ จุรีมาศ) พ.ศ.2551
 11. ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง 2 สมัย พ.ศ. 2543-2546
 12. คอลัมนิสต์โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ คอลัมน์เศรษฐกิจ-ธุรกิจ (ทุกวันจันทร์)

     การศึกษา

 1. ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ.2548
 2. ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
 3. ปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 4. ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 5. จบหลักสูตร CERTIFICATE IN MANAGING BUSINESS จากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย THE UNIVERSITY OF SYDNEY)


     เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ทม.)
 • ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ตช.)
 • จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จภ.)
 • เหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 3


       : 02-332-0757 (เบอร์เลขาฯ)
       : Secretary@v-servegroup.com
       : 02-730-3349                                                                                                         
       : www.tanitsorat.com
       : Tanit Sorat
       : Tanit Sorat
       : 709/57 ถนนอ่อนนุช ซอย7/1 สุขุมวิท 77 แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250