ลำดับที่ บทความ อ่าน/คร้ัง วันที่ ไฟล์ประกอบ  
  141 บัณฑิตตกงานซ้ำซาก.....ปัญหาของประเทศต้องแก้ที่โครงสร้าง 1023 27/06/2018  
  142 อีอีซี : เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กรณีศึกษา : มิติการลงทุนและการจ้างงาน 1038 27/04/2018  
  143 ค่าแรงงานเท่าใดและแบบใดที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจไทย 1039 19/04/2018  
  144 รายงานพิเศษ ยุทธศาสตร์แรงงาน...กับการก้าวผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (ตอนที่ 5/5) 1050 21/03/2018  
  145 รายงานพิเศษ ยุทธศาสตร์แรงงาน...กับการก้าวผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (ตอนที่ 4/5) 1033 20/03/2018  
  146 รายงานพิเศษ ยุทธศาสตร์แรงงาน...กับการก้าวผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (ตอนที่3/5) 1072 14/03/2018  
  147 รายงานพิเศษ ยุทธศาสตร์แรงงาน...กับการก้าวผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (ตอนที่2/5) 1045 13/03/2018  
  148 รายงานพิเศษ ยุทธศาสตร์แรงงาน...กับการก้าวผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (ตอนที่ 1/5) 1117 12/03/2018  
  149 รายงานพิเศษ ยุทธศาสตร์แรงงาน...กับการก้าวผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (ฉบับเต็ม) 1087 08/03/2018  
  150 ค่าจ้า่งไทยนิยม....กับความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของประเทศ 1082 08/02/2018  
  151 รายงานพิเศษ ปรับค่าจ้างขั้นต่ำพิจารณาเป็นรายพื้นที่ 1200 20/12/2017  
  152 รายงานผลที่ได้จากเวทีฟังความเห็น...แก้พ.ร.ก.ต่างด้าว 1212 28/09/2017  
  153 ได้อะไรจากเวทีฟังความเห็น...แก้พ.ร.ก.ต่างด้าว 1196 11/09/2017  
  154 บทสรุปผู้บริหาร พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 1237 14/07/2017  
  155 การก้าวผ่านแรงงาน 4.0 1421 02/05/2017  
  156 แรงงานไทยกับการก้าวผ่านสู่ศตวรรษที่ 21 บทความตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 1.05.60 1256 02/05/2017  
  157 สถานภาพแรงงานและแนวโน้มการจ้างงานภายใต้อุตสาหกรรม 4.0 1240 28/04/2017  
  158 แนวโน้มการจ้างงานภายใต้อุตสาหกรรม 4.0 1259 20/04/2017  
  159 การเตรียมพร้อมทรัพยากรมนุษย์สู่ไทยแลนด์ 4.0 1364 27/01/2017  
  160 บริบทแรงงานไทยภายใต้มาตรการส่งเสริมการลงทุนของรัฐ 1276 10/02/2016  
 
ทั้งหมด 166 รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com