ลำดับที่ บทความ อ่าน/คร้ัง วันที่ ไฟล์ประกอบ  
  141 รายงานพิเศษ ยุทธศาสตร์แรงงาน...กับการก้าวผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (ตอนที่3/5) 911 14/03/2018  
  142 รายงานพิเศษ ยุทธศาสตร์แรงงาน...กับการก้าวผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (ตอนที่2/5) 884 13/03/2018  
  143 รายงานพิเศษ ยุทธศาสตร์แรงงาน...กับการก้าวผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (ตอนที่ 1/5) 932 12/03/2018  
  144 รายงานพิเศษ ยุทธศาสตร์แรงงาน...กับการก้าวผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (ฉบับเต็ม) 914 08/03/2018  
  145 ค่าจ้า่งไทยนิยม....กับความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของประเทศ 931 08/02/2018  
  146 รายงานพิเศษ ปรับค่าจ้างขั้นต่ำพิจารณาเป็นรายพื้นที่ 1023 20/12/2017  
  147 รายงานผลที่ได้จากเวทีฟังความเห็น...แก้พ.ร.ก.ต่างด้าว 1054 28/09/2017  
  148 ได้อะไรจากเวทีฟังความเห็น...แก้พ.ร.ก.ต่างด้าว 1047 11/09/2017  
  149 บทสรุปผู้บริหาร พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 1057 14/07/2017  
  150 การก้าวผ่านแรงงาน 4.0 1235 02/05/2017  
  151 แรงงานไทยกับการก้าวผ่านสู่ศตวรรษที่ 21 บทความตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 1.05.60 1082 02/05/2017  
  152 สถานภาพแรงงานและแนวโน้มการจ้างงานภายใต้อุตสาหกรรม 4.0 1080 28/04/2017  
  153 แนวโน้มการจ้างงานภายใต้อุตสาหกรรม 4.0 1094 20/04/2017  
  154 การเตรียมพร้อมทรัพยากรมนุษย์สู่ไทยแลนด์ 4.0 1221 27/01/2017  
  155 บริบทแรงงานไทยภายใต้มาตรการส่งเสริมการลงทุนของรัฐ 1100 10/02/2016  
  156 รายงานความเชื่อมั่นการจ้างงานปี 2559 1236 15/12/2015  
  157 การจัดทำยุทธศาสตร์ด้านแรงงานปี 2558 - 2569 1236 12/11/2015  
  158 เศรษฐกิจไทยเปราะบางต่อการปรับค่าจ้าง 1247 12/11/2015  
  159 รายงานพิเศษค่าจ้างขั้นต่ำควรปรับเป็นค่าจ้างอ้างอิงแรกเข้า 1129 12/11/2015  
  160 ข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์แรงงานชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลง 5 ปี ข้างหน้า (ปี 2559 - 2563) ฉบับย่อ 1253 12/11/2015  
 
ทั้งหมด 161 รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com