ลำดับที่ บทความ อ่าน/คร้ัง วันที่ ไฟล์ประกอบ  
  121 บทความพิเศษ เศรษฐกิจปี 2562...หดตัวต่ำสุดในรอบ 5 ปี 841 16/12/2019  
  122 บทความ : การทบทวนตัวเลขการว่างงานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เป็นจริง-กระทรวงแรงงาน 25.11.62 1297 22/11/2019  
  123 การทบทวนตัวเลขการว่างงานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เป็นจริง-กระทรวงแรงงาน 25.11.62 1062 22/11/2019  
  124 ธนาคารโลกปรับลดเศรษฐกิจ...ส่อสัญญาณความเสี่ยงการจ้างงาน 906 28/10/2019  
  125 รายงานและข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนยกระดับแรงงาน 870 03/10/2019  
  126 รายงานพิเศษ เพื่อนำเสนอรมว.กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 5 ก.ย.62 867 02/10/2019  
  127 รายงานพิเศษ_บทสรุปสถานการณ์แรงงานและการจ้างงานครึ่งปีแรก ม.ค.-มิ.ย. 62 868 25/09/2019  
  128 แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาแรงงานเพื่อก้าวผ่านสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคตฯ 1119 06/09/2019  
  129 เอกสารประกอบการสัมมนา : เรื่อง แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาแรงงานเพื่อก้าวผ่านสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคต กรณีศึกษา : แรงงานในภาคการผลิต ภาคบริการท่องเที่ยว ภาคเกษตรกรรมและแรงงานสูงอายุ 976 06/09/2019  
  130 บทความพิเศษ-ยกระดับสงครามการค้าไปสู่การแทรกแซงค่าเงิน 1032 09/08/2019  
  131 นโยบายแนวทางพัฒนาแรงงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต 882 20/05/2019  
  132 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ CLMV 1326 26/03/2019  
  133 แรงงานกับผลกระทบจากดิสรัปทีฟเทคโนโลยี...ทางออกอยู่ตรงไหน 953 01/03/2019  
  134 ปี 2562 ความท้าทาย....ภายใต้การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและการเมือง ฉบับเต็ม 970 25/01/2019  
  135 สภาวการณ์แรงงานไทยปี 2561 ภายใต้บริบทความผันผวนของเศรษฐกิจพร้อมภาคผนวก 937 26/12/2018  
  136 บทความพิเศษ ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก....ส่อกระทบการจ้างงาน 938 04/12/2018  
  137 การเตรียมพร้อมของแรงงานไทย 985 06/09/2018  
  138 แรงงานกับผลกระทบจากดิสรัปทีฟเทคโนโลยี การเตรียมพร้อมเพื่อการก้าวผ่าน กรณีศึกษา : แรงงานในภาคการผลิตและบริการ 994 04/09/2018  
  139 อนาคตค่าแรงงาน ค่าจ้างขั้นต่ำของไทย ทางออกจะไปทางไหนในยุคไทยแลนด์ 4.0 1222 23/08/2018  
  140 ค่าจ้างต้องสมดุลกับผลิตภาพแรงงาน : ทางออกแรงงานไทยก้าวผ่านเศรษฐกิจดิจิทัล 1079 13/08/2018  
 
ทั้งหมด 166 รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com