ลำดับที่ บทความ อ่าน/คร้ัง วันที่ ไฟล์ประกอบ  
  121 การทบทวนตัวเลขการว่างงานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เป็นจริง-กระทรวงแรงงาน 25.11.62 972 22/11/2019  
  122 ธนาคารโลกปรับลดเศรษฐกิจ...ส่อสัญญาณความเสี่ยงการจ้างงาน 809 28/10/2019  
  123 รายงานและข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนยกระดับแรงงาน 779 03/10/2019  
  124 รายงานพิเศษ เพื่อนำเสนอรมว.กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 5 ก.ย.62 790 02/10/2019  
  125 รายงานพิเศษ_บทสรุปสถานการณ์แรงงานและการจ้างงานครึ่งปีแรก ม.ค.-มิ.ย. 62 782 25/09/2019  
  126 แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาแรงงานเพื่อก้าวผ่านสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคตฯ 1031 06/09/2019  
  127 เอกสารประกอบการสัมมนา : เรื่อง แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาแรงงานเพื่อก้าวผ่านสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคต กรณีศึกษา : แรงงานในภาคการผลิต ภาคบริการท่องเที่ยว ภาคเกษตรกรรมและแรงงานสูงอายุ 897 06/09/2019  
  128 บทความพิเศษ-ยกระดับสงครามการค้าไปสู่การแทรกแซงค่าเงิน 939 09/08/2019  
  129 นโยบายแนวทางพัฒนาแรงงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต 795 20/05/2019  
  130 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ CLMV 1233 26/03/2019  
  131 แรงงานกับผลกระทบจากดิสรัปทีฟเทคโนโลยี...ทางออกอยู่ตรงไหน 874 01/03/2019  
  132 ปี 2562 ความท้าทาย....ภายใต้การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและการเมือง ฉบับเต็ม 890 25/01/2019  
  133 สภาวการณ์แรงงานไทยปี 2561 ภายใต้บริบทความผันผวนของเศรษฐกิจพร้อมภาคผนวก 860 26/12/2018  
  134 บทความพิเศษ ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก....ส่อกระทบการจ้างงาน 855 04/12/2018  
  135 การเตรียมพร้อมของแรงงานไทย 908 06/09/2018  
  136 แรงงานกับผลกระทบจากดิสรัปทีฟเทคโนโลยี การเตรียมพร้อมเพื่อการก้าวผ่าน กรณีศึกษา : แรงงานในภาคการผลิตและบริการ 903 04/09/2018  
  137 อนาคตค่าแรงงาน ค่าจ้างขั้นต่ำของไทย ทางออกจะไปทางไหนในยุคไทยแลนด์ 4.0 1142 23/08/2018  
  138 ค่าจ้างต้องสมดุลกับผลิตภาพแรงงาน : ทางออกแรงงานไทยก้าวผ่านเศรษฐกิจดิจิทัล 995 13/08/2018  
  139 บัณฑิตตกงานซ้ำซาก.....ปัญหาของประเทศต้องแก้ที่โครงสร้าง 934 27/06/2018  
  140 อีอีซี : เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กรณีศึกษา : มิติการลงทุนและการจ้างงาน 954 27/04/2018  
 
ทั้งหมด 164 รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com