ลำดับที่ บทความ อ่าน/คร้ัง วันที่ ไฟล์ประกอบ  
  121 รายงานพิเศษ เพื่อนำเสนอรมว.กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 5 ก.ย.62 691 02/10/2019  
  122 รายงานพิเศษ_บทสรุปสถานการณ์แรงงานและการจ้างงานครึ่งปีแรก ม.ค.-มิ.ย. 62 684 25/09/2019  
  123 แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาแรงงานเพื่อก้าวผ่านสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคตฯ 917 06/09/2019  
  124 เอกสารประกอบการสัมมนา : เรื่อง แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาแรงงานเพื่อก้าวผ่านสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคต กรณีศึกษา : แรงงานในภาคการผลิต ภาคบริการท่องเที่ยว ภาคเกษตรกรรมและแรงงานสูงอายุ 811 06/09/2019  
  125 บทความพิเศษ-ยกระดับสงครามการค้าไปสู่การแทรกแซงค่าเงิน 832 09/08/2019  
  126 นโยบายแนวทางพัฒนาแรงงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต 686 20/05/2019  
  127 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ CLMV 1102 26/03/2019  
  128 แรงงานกับผลกระทบจากดิสรัปทีฟเทคโนโลยี...ทางออกอยู่ตรงไหน 766 01/03/2019  
  129 ปี 2562 ความท้าทาย....ภายใต้การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและการเมือง ฉบับเต็ม 781 25/01/2019  
  130 สภาวการณ์แรงงานไทยปี 2561 ภายใต้บริบทความผันผวนของเศรษฐกิจพร้อมภาคผนวก 773 26/12/2018  
  131 บทความพิเศษ ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก....ส่อกระทบการจ้างงาน 770 04/12/2018  
  132 การเตรียมพร้อมของแรงงานไทย 805 06/09/2018  
  133 แรงงานกับผลกระทบจากดิสรัปทีฟเทคโนโลยี การเตรียมพร้อมเพื่อการก้าวผ่าน กรณีศึกษา : แรงงานในภาคการผลิตและบริการ 804 04/09/2018  
  134 อนาคตค่าแรงงาน ค่าจ้างขั้นต่ำของไทย ทางออกจะไปทางไหนในยุคไทยแลนด์ 4.0 1037 23/08/2018  
  135 ค่าจ้างต้องสมดุลกับผลิตภาพแรงงาน : ทางออกแรงงานไทยก้าวผ่านเศรษฐกิจดิจิทัล 899 13/08/2018  
  136 บัณฑิตตกงานซ้ำซาก.....ปัญหาของประเทศต้องแก้ที่โครงสร้าง 830 27/06/2018  
  137 อีอีซี : เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กรณีศึกษา : มิติการลงทุนและการจ้างงาน 854 27/04/2018  
  138 ค่าแรงงานเท่าใดและแบบใดที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจไทย 858 19/04/2018  
  139 รายงานพิเศษ ยุทธศาสตร์แรงงาน...กับการก้าวผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (ตอนที่ 5/5) 869 21/03/2018  
  140 รายงานพิเศษ ยุทธศาสตร์แรงงาน...กับการก้าวผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (ตอนที่ 4/5) 841 20/03/2018  
 
ทั้งหมด 161 รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Contact : V-SERVE GROUP 709/54-55 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. 10250 โทรศัพท์. 0 2332 3940-9 โทรสาร. 0 2332 0754
E-mail: tanit@v-servegroup.com